จาก “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” สู่รางวัล “รัฐบาลดิจิทัล”DGA จัดประกวดกิจกรรมแห่งปี “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)


2 September 2565
755

DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงงานบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ เปิดรับสมัคร 2 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565

DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงงานบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ เปิดรับสมัคร 2 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้กล่าวถึงโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” ว่า “รัฐบาลมีแนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการดิจิทัลภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันวางแผน และพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมกันสร้างมิติใหม่การให้บริการประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุ ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น  โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบการทำงานแบบใหม่ เชื่องโยงข้อมูลการทำงานระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  มีข้อมูลที่เปิดเผยโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในงานบริการ และ เป็นไปตามเจตนาและหลักการที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากผลงานที่เข้าร่วมประกวดในปีที่ผ่านมาที่มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง และสำหรับปีนี้ DGA หวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมประกวดมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานจาก อปท. ทั่วประเทศ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพียงจำนวน 20 หน่วยงานจะได้รับรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” จากท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้สำหรับ อปท .ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดจากจำนวน 20 หน่วยงาน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อไปสู่ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” (DG Awards (Digital Government Awards) ในหมวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 3 รางวัล โดยได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป”

อีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ นั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กกถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กล่าวว่า กกถ.ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกกถ. ได้มีการประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชนชน”

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” เปิดรับสมัครประกวดผลงานตั้งแต่ 2 กันยายน จนถึง 5 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ dgti.dga.or.th/dgti-local/  หรือ E-mail :  DGTi_Awards@dga.or.th และ โทร.02 612 6060

รับชม LIVE ย้อนหลังคลิก