DGA ให้การต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ‘การจัดการสำนักงานด้วยระบบดิจิทัล’


30 August 2565
130

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ‘การจัดการสำนักงานด้วยระบบดิจิทัล’ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน DGA

รองผู้อำนวยการ DGA 🎙 ได้เล่าให้ฟังถึงความสำคัญของการปรับ Mindset เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ต่อเนื่องด้วยการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ DGA เรื่อง Open Data, ระบบการจัดการภายในสำนักงาน และ E-signature กับระบบการจัดการภายในสำนักงาน พร้อมทั้งได้นำคณาจารย์และบุคลากรฯ เข้าเยี่ยมชม Data Center ของ DGA เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการสำนักงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป