DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานสรรพากรภาค 6 ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านแพลตฟอร์มกลางดิจิทัล


23 August 2565
311
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรภาค 6 ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านแพลตฟอร์มกลางดิจิทัล โดย DGA ได้นำเสนอหัวข้อ “Citizen Portal : แอปพลิเคชันทางรัฐ (https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html) และ Business Portal (https://bizportal.go.th/)” ที่จะมาเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ต่อเนื่องด้วยหัวข้อ “ท้องถิ่นดิจิทัล” (https://dgti.dga.or.th/dgti-local/) โดยแนะนำบริการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น
 
นอกจากนี้ ได้นำเสนอ “ระบบภาษีไปไหน” (https://govspending.data.go.th/) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส โดยนำเสนอเป็นภาพรวมสถิติในรูปแบบ Dashboard การจัดอันดับ Ranking ข้อมูล และการแสดงข้อมูลในแผนที่

ประเทศไทยรูปแบบง่ายๆ และนำเสนอหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)” (https://tdga.dga.or.th/index.php/th/) ซึ่งมีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล