DGA จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และอำเภอ ให้ความรู้ประชาชน


18 August 2565
158
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และอำเภอ สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำสิทธิสวัสดิการประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และ บริการแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ ของรัฐได้ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
 
 

โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล นำเสนอภาพรวมของบริการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือ แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’, ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) และ ระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ (Biz Portal) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ DGA เป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียดและวิธีใช้บริการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565