สถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 1


15 August 2565
292

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA)  จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 37 ท่าน เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

โดยมีคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชยา ลิมจิตติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรการบรรยายเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางแนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสารแม่แบบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับเกียรติจาก ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร และ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์  มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวิทยากรในฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ PDPA และ นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติและอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ สอดคล้องกับกฎหมายได้ และสามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ