DGA คว้า 2 รางวัลสำคัญในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐที่สำคัญ และ สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จาก สกมช.


15 August 2565
386

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเกียรติเข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น ในฐานะหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐที่สำคัญ Cybersecurity Excellence Awards (Public Services) และโล่รางวัลดีเด่น หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น Cybersecurity Excellence Awards (Corporate Social Responsibility) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานและมอบรางวัล ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และจะยังคงรักษามาตรฐานการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพ และมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ