DGA ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จำหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหัวข้อ “ท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนำไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ


11 August 2565
314

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย คุณอุสรา วิสารทานน ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ และคุณปณิธาน เขินอำนวย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติจากคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จำหวัดปัตตานี ภายใต้ “โครงการ” เข้าหารือและรับฟังบรรยายในหัวข้อ “ท้องถิ่นฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน DGA

โดยทีมวิทยากรจาก DGA ได้นำเสนอหัวข้อ “ท้องถิ่นดิจิทัล” พร้อมระบบบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ทำให้เห็นภาพรวมของระบบที่จะช่วยสนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลทั้ง 5 บริการหลัก ได้แก่

  1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
  2. ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.)
  3. ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์
  4. ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย
  5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ DGA โดย ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในกระบวนงานบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุคดิจิทัล