สถาบัน TDGA ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรกลางด้านทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


11 May 2565
61
สถาบัน TDGA ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลางด้านทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลาง 3 ชุด เมื่อวันที่ 5 , 6 และ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ประชุมผ่านระบบออนไลน์
 
โดยมีคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้
 
โดยได้เล่าถึงที่มาในการจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะที่ 2 ซึ่งจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 หลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด รวมไปถึงการนำหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/37xuaYe
 
สนใจหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ
คลิกดูเพิ่มเติมที่ 📍  https://tdga.dga.or.th/