DGA ให้การต้อนรับข้าราชการและพนักงานของส่วนราชการจากวิทยาลัยการตำรวจ ศึกษาดูงานโดบรับฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “บทบาท ภารกิจของ สพร. กับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย”


18 March 2565
108
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล 🎙 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) กล่าวให้การต้อนรับที่ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการตำรวจ นำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการและพนักงานของส่วนราชการ จำนวน 137 ท่าน ภายใต้โครงการ “หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “บทบาท ภารกิจของ สพร. กับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” โดยมี คุณทิพสุดา โชติชื่น ผู้จัดการส่วนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (DGA) บรรยายหัวข้อ “(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 – 2570” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
.
โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล กล่าวเน้นย้ำว่า “DGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มุ่งไปสู่ความก้าวหน้า โดยใช้หลักสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. People 2. Process 3. Technology พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของ “ข้อมูล” และภาครัฐควรร่วมมือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”