DGA เซ็น MOU ร่วมมือ 6 หน่วยงานรัฐในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ


25 December 2563
772

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้ลงนามในนามของ สพร. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป