TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร ‘การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2’


29 December 2563
622

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร ‘การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2’ (Digital Transformation Program: DTP) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ซึ่งภายในงาน ดร. ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ผู้อำนวยการสถาบัน TDGA กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมต่อเนื่องด้วยการนำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลของหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการที่ 1 Durian to Go :  โดย นายคงฤทธิ์ พงษ์ลัดดา ผู้จัดการ แผนกบริการโครงการฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โครงการที่ 2 FDA Smart License : โดย นายพิศณุ ตันติถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายอาทิตย์ พันเดช เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

โครงการที่ 3 NCDs Healthy kit : โดย นายศรัณย์ อัมพุช ผู้จัดการแผนกกระบวนการผลิต บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โครงการที่ 4 Super TOR AI Platform : โดย นายวิธีร์ พานิชวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ DTP ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) ฯลฯ และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทำให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย