รัฐมนตรีอนุชา มอบหมายสถาบัน TDGA สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ต่อยอดบริการ พลิกหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัล


9 May 2565
173

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” หรือ GCIO รุ่นที่ 30 โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล นายชัยณรงค์ โชไชย กรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านรัฐบาลดิจิทัล ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการ (Digital Transformation Project) ของผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย รัฐมนตรีอนุชา ได้กล่าวเน้นย้ำ ถึงความสำคัญในการเร่งผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการอัปสกิลทักษะดิจิทัล เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปต่อยอดพลิกโฉมองค์กรสู่ดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งนำพาภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จของการอบรมในครั้งนี้ให้ฟังว่า หลักสูตร GCIO รุ่นที่ 30 มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมากถึง 131 ท่าน และผ่านการรับเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 79 ท่าน โดยใช้ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถาบัน TDGA ได้ออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจใน

บทบาทและหน้าที่และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรภาครัฐ และเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถอัปเดตหรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th