DGA ให้การต้อนรับคณะอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนายกเทศมนตรี เพื่อต่อยอดสู่การเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ


3 May 2565
210
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ท่าน ภายใต้ “หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคตรุ่นที่ 1” เข้ารับฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “บทบาท ภารกิจของ สพร. และเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาท้องถิ่นและการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
 
โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล กล่าวว่า ” DGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เน้นการเปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน โดยผลักดันการบูรณาการการในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์จนเกิดเป็นการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และ แพลตฟอร์มต่างๆ ได้
 
รวมทั้งได้นำเสนอ Demo ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น VERSION 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่น นำเสนอโดยคุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ และคุณชฏิล อินทระนก นักวิเคราะห์อาวุโส