ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ งานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565


23 April 2565
137
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จังหวัดภูเก็ต
 
ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของไทยและของโลก