DGA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2565


8 April 2565
213

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล