DGA จับมือ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เดินหน้า Sandbox ‘โครงการทดสอบมาตรฐาน TGIX’ พร้อมดันสู่มาตรฐานกลางใช้งานทั่วประเทศ


31 March 2565
382

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เตรียมเดินหน้า Sandbox ‘โครงการทดสอบการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (TGIX)’ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) ในการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange: TGIX) และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบต้นแบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมในทางปฏิบัติ รวมถึงวางแนวทางในการกำกับดูแลการใช้งานมาตรฐานอย่างมีเอกภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า การนำพาภาครัฐไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีเอกภาพ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ในสภาวการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น จำเป็นต้องอาศัยกลไกสำคัญในการสนับสนุนภาครัฐให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีแพลตฟอร์มกลางสำหรับดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว แต่แพลตฟอร์มกลางที่มียังต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน รวมถึง API ที่ใช้เรียกก็แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้การขยายตัวของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเกิดขึ้นได้ยาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำ “มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ” (Thailand Government Information Exchange : TGIX) ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานทั้งในด้านการเชื่อมโยงข้อมูล และ มาตรฐานด้านความหมายข้อมูล โดยคาดหวังว่าภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในโครงนี้จะสามารถนำไปต่อยอดและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งยังมีโดเมนสำคัญอีกหลายโดเมนที่ต้องมีการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยคาดหวังว่ามาตรฐานกลางนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถลดต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกิดการขยายตัวอย่างมีเอกภาพ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ด้าน นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทางสมาคมฯ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะไม่มีการทำงานที่เป็นเอกเทศอีกต่อไป ดังนั้นความร่วมมือกับ DGA ในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อช่วยให้หน่วยงานมีวิธีการพัฒนา API ได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังองค์กรต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และส่งผลให้ประชาชนที่มาใช้งานได้รับประสบการณ์การบริการที่รวดเร็วขึ้นด้วย นอกจากนี้จะช่วยให้งานด้านธุรกิจ งานด้านบริการประชาชน ดำเนินการได้อย่างเร็วขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อีกด้วย