ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง


1 April 2565
313

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ ‘ศาลปกครองกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและรองรับ Digital Disruption’ หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565