‘เว็บไซต์ Data.go.th เวอร์ชันใหม่!! ปัง ดังกว่าเดิม’ พร้อมดันยอดใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 8 ล้านครั้ง ดึงคนทั่วประเทศไทยใช้งาน Open Data Platform


29 March 2565
403

DGA เปิดคุณสมบัติใหม่ เว็บไซต์ Data.go.th พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย สำหรับเวอร์ชันใหม่นี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดงาน LIVE ผ่านระบบออนไลน์แนะนำคุณสมบัติใหม่ ของ Open Data Platform “Open Data เวอร์ชันใหม่ …ปัง ดังกว่าเดิม” โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนข้อมูลเปิดภาครัฐ พร้อมด้วย ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) มาเล่าให้ฟังถึง การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่ มีอะไรบ้าง? ในวันที่ 29 มีนาคม 2565

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาล ในการผลักดันและขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกุญแจสำคัญประการหนึ่งของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ การบริหารงานภาครัฐด้วยข้อมูล หรือ Data Driven Government โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายภาครัฐได้อย่างตรงเป้าหมายมากขึ้น DGA จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Innovation & Governance Institute (DIGI) ขึ้น โดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล และนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทำให้การตรวจสอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐทำได้อย่างโปร่งใส รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม และการจ้างงาน ดังเช่นที่รัฐบาลของประเทศทั่วโลกกำลังส่งเสริมอย่างเต็มที่ ผ่านรูปแบบกิจกรรมมากมาย เช่น International Open Data Day ซึ่ง DGA ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในประเทศไทยต่อเนื่องมาหลายปี

ปัจจุบันศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ เว็บไซต์ Data.go.th ได้รับความสนใจและประชาชนให้การตอบรับเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 มียอดการเข้าใช้งานกว่า 8 ล้านครั้ง มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 5,796 ชุดข้อมูล ซึ่งรวบรวมจาก 358 หน่วยงาน ชุดข้อมูลที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ รายงาน COVID-19 ประจำวัน ที่มียอดเข้าใช้งานชุดข้อมูลกว่า 1,700,000 ครั้ง รองลงมาคือ ชุดข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน มียอดเข้าใช้งานชุดข้อมูล 29,004 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีชุดข้อมูลที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และมีอัตราการเข้าใช้งานแบบก้าวกระโดด เช่น ชุดข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชุดข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ. และชุดข้อมูลรายได้ต่อหัวของประชากร ซึ่งชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่กล่าวมานี้ได้รับความสนใจแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนข้อมูลเปิดของ DGA

ทั้งนี้ การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ หรือ 3 เวอร์ชัน ได้แก่ เวอร์ชันที่หนึ่ง: ในปี 2558 DGA ได้เริ่มต้นพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบ Portal Website data.go.th เพื่อให้หน่วยงานสามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูล และ เผยแพร่สู่สาธารณะได้แบบออนไลน์ เวอร์ชันที่สอง: ปี 2563 มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมของ data.go.th ใหม่หมด รวมถึงปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการชุดข้อมูล ให้เป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล เปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ Open Source ในระดับสากลที่ชื่อว่า CKAN ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับบริการสืบค้นและจัดทำดัชนีข้อมูล โดยต่อมาในปี 2564 DGA ได้ร่วมกับ สำนักงาน กพร. ในการบริหารจัดการส่งเสริมให้เกิด Data Catalog ของหน่วยงานภาครัฐกว่า 100 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดรายการข้อมูลเปิดที่เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 รายการ และในปี 2565 ได้พัฒนามาถึง เวอร์ชันที่สาม ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ใช้งานของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง โดยยึดหลักการพัฒนาจากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ภายใต้กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนศูนย์กลางข้อมูล ได้แก่ การพัฒนาระบบแบบกระจายศูนย์ (Decentralized), การพัฒนาปรับปรุงคำอธิบายข้อมูล หรือ Metadata, การแนะนำคำสำคัญแบบอัตโนมัติ หรือ Tag Recommendation และการแสดงกลุ่มข้อมูลในหลายมิติ หรือ Multi Group เป็นต้น โดยภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://data.go.th/         

รับชม LIVE ย้อนหลังคลิก