ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกียรติรับเชิญบรรยาย ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


28 January 2565
243

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ ‘การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับปฏิรูประบบราชการ’ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่น 30 ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565