รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)และขับเคลื่อนภาครัฐยุคใหม่ ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Driven Government)


5 March 2565
615

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน ถ่ายทอดสด วันข้อมูลเปิดนานาชาติ  International Open Data Day 2022 เสวนาหัวข้อ ‘Unlock Data to Innovation for a Better Life ปลดล็อคชุดข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น’ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในวันที่ 5 มีนาคม 2565

โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำว่า การพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐในยุคดิจิทัลข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานรัฐด้วยข้อมูล (Data Driven Government) ซึ่งใช้ข้อมูลเป็นฐานสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และตรวจสอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม หรือแม้แต่การนำข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สำหรับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนให้เติบโตเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นอย่างมาก รวมถึงให้ความสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีมูลค่า ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล การส่งเสริมการสร้างธุรกิจจากข้อมูล การสร้างแอปพลิเคชันจากข้อมูล และการจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้เห็นประโยชน์และการใช้งานจากข้อมูล เป็นต้น เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สามารถนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่สุด จึงอยากเชิญชวนภาคประชาชน สมาคม และภาคเอกชนมาร่วมใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐผ่าน https://data.go.th/

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อคข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น” ขอขอบคุณเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการทำชุดข้อมูลเปิด นำมาซึ่งการช่วยส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้รับเกียรติจากวิทยากรในแวดวงประกันภัยทุกแขนง เน้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเปิดในสาขาธุรกิจประกันภัย ในระดับที่ประชาชน ภาคเอกชน หรือ Start-up สามารถนำไปต่อยอดสร้างแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ และการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลเปิดได้อย่างมีมูลค่า ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารงานภาครัฐด้วยข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation & Governance Institute) หรือ “ดิจิ” (DIGI) เพื่อดำเนินภารกิจดังกล่าวตามกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ประชาชน ธุรกิจเอกชน และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินโครงการ Thailand Open Data Promotion และในปี พ.ศ. 2565 จะมีการจัดการแข่งขันด้านข้อมูล “Open Data Hackathon” ที่มีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึง ผู้ประกอบการ start-up ในหลากหลายหมวดการแข่งขัน คือ การแข่งขัน Visualize ข้อมูล การแข่งขันสร้างแผนธุรกิจจากข้อมูล และการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นจากข้อมูล  โดยจะมีนักลงทุนเข้าร่วมเพื่อนำผลงานที่ประกวดไปต่อยอดเชิงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดจากภาครัฐและเอกชน ไปสู่การต่อยอดสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลสำหรับการพัฒนาประเทศและประชาชนไทย

นอกจากนี้ จะมีการขยายผลของโครงการผ่านการจัดงาน Thailand Open Data EXPO ซึ่งเป็นนิทรรศการด้านข้อมูล ครั้งแรก ของประเทศไทย ที่รวบรวมผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการนำผลงานจากผู้เข้าแข่งขันมาแสดง นำไปสู่ระบบนิเวศของการแบ่งปันข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากข้อมูลอย่างครบวงจร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://expo.data.go.th/ หรือติดตามข่าวสารผ่าน Facebook: @ThailandOpenData

รับชมย้อนหลังคลิก