TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8


8 February 2565
281
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
 
โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เล่าให้ฟังถึงหลักสูตร รอส. นี้เป็น หลักสูตรฯ ที่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส