DGA ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่อง ‘การดำเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางขับเคลื่อน One Country One Platform’


29 December 2564
286

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร DGA ให้การต้อนรับพร้อมประชุมหารือร่วมกับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่อง ‘การดำเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางขับเคลื่อน One Country One Platform’ นำโดย รศ. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ และคณะอนุกรรมการ นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม ผศ. อนุชา ตุงคัษฐาน นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายวงษ์ภูมิ วนาสิน นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ และ นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนชัย ณ สำนักงานฯ DGA วันที่ 29 ธันวาคม 2564