DGA ส่งเสริมท้องถิ่นทั่วไทยใช้ดิจิทัล ให้บริการประชาชน เพื่อสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา


27 December 2564
2602

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 หรือ “DGTi Local Government Awards 2021” ภายใต้ ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 10 แห่งที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์นำไทยสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” เต็มรูปแบบด้วยพลังขับเคลื่อนหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ Nation Studio รูปแบบ virtual

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินนโยบายนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี 2563-2565 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ DGA ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง เทศบาล อปท. อบต. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น จึงได้เร่งเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) โดย DGA เพื่อสนับสนุน อปท. ทั่วประเทศร่วมกันสร้างมิติใหม่การให้บริการประชาชนในยุค New Normal

สำหรับการจัดงานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้อปท. ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลได้แสดงศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการได้เป็นอย่างดี ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบของอปท. ที่ต้องการปรับรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย ตรงใจประชาชน และสามารถนำไปขยายผลเพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปได้

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center) หรือ DGTi ขึ้น พร้อมทั้งได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่น มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ ถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการของประชาชน เน้นการเปลี่ยนแนวคิด เพื่อพลิกรูปแบบการทำงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยในปีนี้มี 45 อปท.ทั่วประเทศ ร่วมจัดส่งผลงานกว่า 46 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการสามารถคัดเลือกผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยม 10 ผลงาน จาก 10 หน่วยงานที่ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม

  • ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 เทศบาลนครยะลา จ. ยะลา
  • โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • Pangmu E-Smart Service องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮองสอน

รางวัลดีเด่น

  • โครงการ Patong City Data Platform เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  • โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
  • โครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน Bang-pla Smart Public Service เทศบาลนครบางปลา จ.สมุทรสาคร
  • โครงการนวัตกรรมพิกัดชีวิตพิกัดฉุกเฉิน Application EMS สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
  • โครงการ Smart Bannoi องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก

จากผลงานที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สำหรับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลยอดเยี่ยมทาง DGA ได้มีการขยายผลไปสู่ ‘รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในสาขาท้องถิ่นดิจิทัล’ ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติที่จะมีการแข่งขันกันและได้รับการยกย่อง พร้อมทั้งได้รับรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติมามอบรางวัลดังกล่าวให้ทุกปีอีกด้วย ทาง DGA จึงขอเชิญชวน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศที่มีความสนใจอยากนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาท้องถิ่น ติดต่อสอบถามมาที่ DGA Contact Center โทร. 02 612 6060 เพื่อขอรับการสนับสนุนแพลตฟอร์มกลางในการพัฒนาการบริการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการให้บริการ การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และสังคมที่อยู่ร่วมกันในท้องถิ่นต่อไป

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 60 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง การวางแผนปฏิบัติงาน จัดสรร และบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2563 – 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการอำนวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จึงอยากเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย สามารถขอคำปรึกษาในการหาวิธีปรับรูปแบบการทำงานให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถประสานกับ DGA สำหรับเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การลดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

รับชม LIVE ย้อนหลังได้ที่