DGA รุกหนักสร้าง HUB ผลักดันวัตกรรมข้อมูลภาครัฐไทย ตั้งสถาบัน DIGI (Data Innovation and Governance Institute) หรือ สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อการเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน


25 November 2564
144

                            

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมฯ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้จัดตั้งสถาบัน DIGI (Data Innovation and Governance Institute) สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นแกนกลางในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานด้านข้อมูล โดย สถาบัน DIGI มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูลสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการในภารกิจที่สำคัญทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

  1. Data Governance สนับสนุน/ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาล
  2. Data Skill พัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Up-Skill & Re-Skill) ของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การจ้างงาน
  3. Data Community สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
  4. Data Innovation ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ซึ่งการดำเนินงานของสถาบัน DIGI สอดคล้องกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลระหว่างกัน เพื่อให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

นอกจากนี้สถาบัน DIGI ภายใต้การกำกับดูแลของ DGA ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานกลาง ขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อมูลนำไปสู่การยกระดับเป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเกิดการพัฒนานวัตกรรมจากข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ การจัดตั้งสถาบัน ยังได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้จะมีงานเปิดตัวสถาบัน DIGI ในฐานะศูนย์กลางขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลภาครัฐ อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้