DGA เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมรับนโยบายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


23 December 2564
389

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นางไอรดา เหลืองวิไล  นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ และคุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมรับนโยบายทิศทางการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ‘สัปปายะสภาสถาน’