TDGA ร่วมผนึกกำลังสมาชิกเครือข่ายร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลแก่ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ


23 December 2564
337

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงาน ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกเครือข่ายของสถาบัน TDGA ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประชุมกว่า  180 ท่าน  

โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเล่าถึงการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบัน TDGA ว่า จากการเปิดรับสมัครเครือข่ายความร่วมมือในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น มีหน่วยงานที่สมัครและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 54 หน่วยงาน แบ่งเป็น เครือข่ายด้านจัดฝึกอบรม 49  แห่ง ด้านพัฒนาหลักสูตร  28 แห่ง ด้านระบบการเรียนรู้ 30 แห่งและด้านสนับสนุนทรัพยากร 36 แห่ง ต่อจากนั้นได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ โดยในการประชุมช่วงเช้า เป็นการชี้แจงกระบวนการนำหลักสูตรกลางไปจัดฝึกอบรมโดยสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนกระบวนการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร ต่อจากนั้นเป็นการชี้แจงแนวทางความร่วมมือในการจัดทำและแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระหว่างเครือข่ายกับสถาบัน TDGA รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยคุณจิราลักษณ์ ชื่นศิริ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์นักบริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ภาครัฐขาดแคลนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

สำหรับการประชุมในช่วงบ่าย เป็นการชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกลางจำนวน 10 หลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบถึงกระบวนการ กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมในการดำเนินการครั้งนี้ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น