No Gift Policy เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


14 December 2564
1038

“No Gift Policy” 

เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน DGA ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ

ในโอกาสปีใหม่ 2565 หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก

โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น