สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA รายงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามข้อมูลสวัสดิการเกษตรกรรายบุคคล


3 December 2564
247

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังการรายงานความคืบหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการเกษตรกรรายบุคคล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ซึ่งแต่งตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อสั่งเป็นการเฉพาะเรื่อง นำโดย ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานฯ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร. ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายณัฐวัชร์ วรนพกุล นางไอรดา เหลืองวิไล และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในระหว่างการเยี่ยมชมบูธในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564” (Digital Government Awards 2021) วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ในการนี้ ดร. มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งได้รับมอบหมายดำเนินการในส่วนการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ การสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต (เช่น ปุ๋ย ยาปรับศัตรูพืช) กลางน้ำ คือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว (เช่น ค่าจ้างเก็บเกี่ยวพืชผล) และ ปลายน้ำ คือ การอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร อีกทั้งยังรวมถึงการช่วยเหลือเฉพาะกิจด้วย เช่น เงินเยียวยากรณีภัยพิบัติ (เช่น น้ำท่วมไร่นา และ ภัยแล้งทำพืชผลเสียหาย) ทั้งนี้ข้อมูลที่รับจาก ธกส. มีความละเอียดในระดับรายบุคคล และ ทราบเม็ดเงินที่เกษตรกรได้รับจริง แยกตามโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้แก่เกษตรกร ในการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจสอบถามอย่างใกล้ชิด และ มอบหมายให้ดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป