ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐและข้อมูลเปิดภาครัฐ ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


23 November 2564
123

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐและข้อมูลเปิดภาครัฐ ร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกรอบการดำเนินงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเจ้าภาพเพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีกับ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ