DGA เดินหน้าหนุนภาครัฐสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ เยือนถึงถิ่นกระบี่แนะนำโครงการ DGTi พร้อมเสริมแกร่ง อปท. ด้วยระบบบริหารงานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อตอบโจทย์ประชาชนทั่วประเทศ


17 November 2564
182

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจัทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ DGA เข้าพบนายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ และเข้าพบ นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อร่วมหารือและแนะนำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย DGA ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการงานด้านการให้บริการประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้อยู่ในรูปแบบที่ทันใจประชาชนและทันสมัยมากขึ้น โดยได้นำเสนอ 5 ระบบ ได้แก่

 – ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

– ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

– ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ (สำหรับพื้นที่ 150 ตร.ม.)

 – ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์

 – ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์

เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด อปท.เองก็สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงช่วยให้บริการได้ฉับไวมากขึ้น ผู้เข้ารับบริการก็ไม่ต้องรอนานเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องลดความเสี่ยงในทุกๆ ด้านลงอีกด้วย นอกจากนี้ DGA ได้เชิญชวนให้ อปท. จังหวัดกระบี่ และอปท.ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี” ซึ่งเวทีนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ที่เปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานด้านดิจิทัลโซลูชันที่ให้บริการประชาชนมาเผยแพร่ พร้อมร่วมกันแสดงศักยภาพในการปรับตัวเข้าสู่ “องค์กรท้องถิ่นดิจิทัล” ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต