ขอประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ……


9 October 2564
1289

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ธุรกิจ ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเกษตรกรให้ได้รับความคุ้มครองในการสัญญาเช่าซื้อเพิ่มมากขึ้น และมีเพื่อนำข้อมูลเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านรายละเอียด (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ…… และแบบรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ…… (คลิก)

เอกสารแนบ

1