DGA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกรมบัญชีกลางและ สกพอ.


23 September 2564
306

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และสำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบ EEC-InP ร่วมกับ สกพอ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามแผนภาพรวมการพัฒนาอีอีซี โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน อำนวยความสะดวกให้ภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังภาครัฐ ช่วยลดกระบวนการทำงานซับซ้อน หนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล