DGA ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Thailand Digital Outlook ระหว่าง สดช. กับอีก 5 หน่วยงานพันธมิตร


20 September 2564
386

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA  โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมโครงการ Thailand Digital Outlook ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยร่วมแสดงเจตจำนงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สดช. กับอีก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ,  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานในการศึกษาวิเคราะห์ Digital Outlook ของประเทศไทย และ (2) เพื่อให้ทุกฝ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ในวันที่ 20 กันยายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน รวมถึงเป็นการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล ที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยนำผลการศึกษา Thailand Digital Outlook ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลและชุดข้อมูลในการศึกษานี้ไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์องค์กรของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย