DGA คว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 สาขาบริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th’


16 September 2564
236

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย DGA ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ‘ระดับดี’ ประเภท ‘พัฒนาการบริการ’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่ง ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ และ ดร.เรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ร่วมถ่ายภาพความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

สำหรับผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เว็บไซต์ data.go.th ที่ได้รับรางวัล ได้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย ปัจจุบันมี กลุ่มชุดข้อมูลที่เผยแพร่จากความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 15 หมวดหมู่ ได้แก่ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม, สาธารณสุข,  เกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม, สถิติทางการ, เมืองและภูมิภาค, สังคมและสวัสดิการ, คมนาคมและโลจิสติกส์, การท่องเที่ยวและกีฬา, การเมืองและการปกครอง, งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีให้เลือกดาวน์โหลดข้อมูลไปต่อยอดไอเดียกว่า 3,822 ชุดข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเปิดได้ให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย ในรูปแบบ Data API ด้วย เพื่อให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการ ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดได้สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องตามแนวทางสากล