ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาเรื่อง ‘Transforming the Future of Digital Public Services’ ในงานสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2021


25 August 2564
314
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เกียรติรับเชิญปาฐกถาเรื่อง ‘Transforming the Future of Digital Public Services’ ในงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี (Online Conference) eGovernment Forum 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในเรื่อง ‘It is a matter of trust’ ว่าสำหรับประชาชนแล้ว การได้รับการดูแลและบริการที่ดีจากรัฐ นั่นคือเรื่องเดียวกับความเชื่อมั่นและไว้ใจในองค์กรของรัฐ และรัฐบาล Digital Public Services จึงสำคัญยิ่งในการบริหารประเทศ เพราะเมื่อประชาชนผูกโยง “การได้รับบริการ vs ความเชื่อมั่น” การปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐเป็น Digital & Citizen First ทั้งองคาพยพจึงต้องทำและเร่งด่วน เริ่มและทำอย่างไร?
โดยได้เล่าถึงความมุ่งมั่นพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุคต่อไป คือ การก้าวสู่ความเป็น Agile ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเรื่อง Open and Connected Government โดยมีคุณสมบัติและองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
  1. Data Driven คือการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายในการให้บริการประชาชน
  2. Responsive Government การที่บริการภาครัฐสามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าในช่วง 6 ปีข้างหน้าจะสามารถให้บริการประชาชนตามความแตกต่างได้เป็นรายบุคคล และคาดหมายความต้องการของประชาชนได้ว่าในแต่ละช่วงวัยประชาชนต้องการบริการอะไรจากภาครัฐ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลาในทุกช่วงวัย
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการสำคัญของภาครัฐ รวมถึงการสร้าง partnership การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น