DGA จัด LIVE งานประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล ฉบับ Public Review Draft (PRD)


23 August 2564
359
การบริหารจัดการข้อมูล ฉบับ Public Review Draft (PRD)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัด LIVE งานประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล ฉบับ Public Review Draft (PRD) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจถึงคู่มือการใช้งานเอกสารแม่แบบนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Data-Driven Policy วัฒนธรรมใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ”

พร้อมรับฟังเสวนาเรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นำไปสู่การเชื่อมโยงแบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูล” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ม.เกษตรศาสตร์ นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. นายวินิต อธิสุข ผอ.ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. และ นายชาวันย์ สวัสดิ์ ชูโต รองผู้อำนวยการ สสว. มาแชร์แนวทางเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลว่าต้องทำอย่างไร? ปัจจัยความสำเร็จคืออะไร?

ต่อเนื่องด้วย การนำเสนอเรื่อง “ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล” โดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA

และขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นกลับมาภายในวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 นี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานเสวนาได้ที่ >> https://www.dga.or.th/policy…/standard/dga-005/54417-2/

สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถคลิกเพื่อรับชม LIVE ย้อนหลังได้ที่นี่

ป้ายกำกับ : มาตรฐานข้อมูล