DGA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขสถานการณ์โควิด-19


11 August 2564
99

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 เพื่อรับฟังการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายงานความคืบหน้าในส่วนที่ DGA ได้เข้ามาช่วยดำเนินงาน “ระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home และ Community Isolation (HI/CI Care)” ระบบฯ ช่วยแพทย์ และพยาบาลในการติดตามและดูแลผู้ป่วย (สีเขียว) ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือที่ชุมชน (Community Isolation) ที่เป็นระบบฯ ที่พัฒนาโดย NSTDA

อนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุมให้ความสนใจต่อการรายงานความคืบหน้าระบบฯ เป็นอย่างมาก และแจ้งประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานให้แก่ “ระบบ HI/CI Care” เพื่อให้เกิดการบูรณาความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ อันนำไปสู่การแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย