TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 5


5 August 2564
699

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนงบบูรณาการของหลักสูตรที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการงบบูรณาการในกลุ่มของหลักสูตร GCIO#30 ครั้งนี้ด้วย

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Fiscal Management for CIO” โดยมีเนื้อหาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ มีการบันทึก รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และแนวทางการจัดทำ TOR สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

และได้รับเกียรติจากคุณเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ “Budgeting Management for CIO” กระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการภาครัฐในยุคดิจิทัล การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารได้นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ และศักยภาพที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมออนไลน์ จำนวน 80 ท่าน