DGA ได้เข้าร่วมประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศปก.ศบค.)” นำเสนอ “ระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home และ Community Isolation (HI/CI Care)” เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภาพรวม HI/CI Care ของประเทศไทย


2 August 2564
501
คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศปก.ศบค.)” เพื่อนำเสนอ  “ระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home และ Community Isolation (HI/CI Care)” ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาพรวม HI/CI Care ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564
 
ในการนี้ ที่ประชุมฯ  ได้ขอให้ DGA เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ HI/CI Care ของประเทศไทยทั้งหมด พร้อมทั้งให้ DGA เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการผู้ป่วยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้เป็น Pain Point ของการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก
 
 

โดย DGA จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดึงข้อมูลผู้ป่วยไปใช้บริหารจัดการในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ ทั้งนี้ ทาง ผู้บริหาร ศปก. ศบค. ได้ฝากขอบคุณผู้บริหาร และทีมงาน DGA เป็นอย่างมาก ที่ช่วยทำให้เห็นภาพรวมจากระบบ HI/CI เพื่อนำไปพัฒนาและวางแผนในการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างยั่งยืนต่อไป