DGA เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล 2564” เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน ครั้งแรกของเวทีนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


12 July 2564
1237

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564” LIVE ผ่าน Facebook DGA Thailand โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อแถลงถึงแนวนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาร่วมพูดคุยถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมรับฟังพร้อมกันจากทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “รัฐบาลได้วางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ การให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการระบบงานกลาง อาทิ การดูแลข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลเปิด โดย สพร. เป็น (Open Government Data Hub) ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่งและสำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 นี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่ง อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคต ที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า “จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างบางหน่วยงานของอปท.ในพื้นที่ 27 จังหวัดในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบที่พร้อมในการให้บริการประชาชนผ่านทางดิจิทัลได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน สพร.ได้เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 “ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” สพร.จึงได้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานที่ได้พัฒนาระบบให้บริการประชาชนแล้วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยนำไปขยายผลใช้งานให้กับ อปท.ในพื้นที่อื่น ตลอดจนช่วยพัฒนาต่อยอดบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ สำหรับ “โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” 2564” นี้ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ อปท. ต่างๆ กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารงานและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์ของอปท.ที่นำระบบบริหารงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แล้วมาช่วยให้ อปท.อื่นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้โดยง่าย โดยมี สพร.เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงและพัฒนาให้ในแต่ละอปท.

“ที่สำคัญอย่างยิ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards (Digital Government Awards) หมวดท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 1 รางวัล สำหรับ อปท.ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด โดยการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานของหน่วยงาน อปท. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวน 40 หน่วยงานจะได้รับมอบรางวัลเบื้องต้น คือ รางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ ในปีถัดไป รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงาน อปท. ให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทยให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้”

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 นี้ สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ dgti.dga.or.th ซึ่งเปิดรับสมัครผ่านออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร 02 612 6060

คลิกรับชม Live ย้อนหลัง