DGA จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021)


28 June 2564
413

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุกการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ (The International Conference on Digital Government Technology and Innovation – DGTI-Con 2021) เชิญนักธุรกิจหมื่นล้าน และกูรูด้าน Digital Transformation ระดับประเทศ ร่วมเสวนาให้ข้อคิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในช่วงวิกฤติ COVID-19 และใช้วางแผนหลังวิกฤติ COVID-19 พร้อมเชิญร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อโชว์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ LIVE ผ่านทางเพจ Facebook DGA Thailand

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ (The International Conference on Digital Government Technology and Innovation – DGTI-Con 2021) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐ (Digital Government) รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐระหว่างนักวิจัย นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย บทความทาง วิชาการด้านต่างๆ ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จึงถือเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย อันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น ผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใน 5 สาขาดังนี้ 1. เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์ (Technology for Public Sector) 2. การเกษตรและความยั่งยืน (Agricultural and Sustainability) 3. การบริการและสวัสดิการสังคม (Services and Welfare)

4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises SME) 5. การศึกษายุคดิจิทัล (Smart Education)เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในงานบริการของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ ครบวงจร และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของ การใช้เทคโนโลยีในการทำงานของภาครัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นสื่อกลางใน การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายนโยบายในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำช่วยให้การตัดสินใจในเชิงนโยบายทันต่อสถานการณ์สำคัญ และเป็นปัจจุบัน (Realtime) โดยสิ่งสำคัญที่สุดทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และเพื่อสะท้อนมุมมองจากภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล DGA ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักธุรกิจหมื่นล้าน และกูรูด้าน Digital Transformation ระดับประเทศ ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ Digital Transformation: โลกอนาคตหลังโควิด-19 กับดิจิทัลภาครัฐโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ บอร์ดบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล บริษัท ไฟร์วัน วัน จำกัด และ Wecosystem ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็น

โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ มีความพิเศษ คือผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี และ นวัตกรรมภาครัฐ (The International Conference on Digital Government Technology and Innovation  – DGTI-Con 2021) และนำไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลนานาชาติของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) รวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะได้รับโอกาสในการเผยแพร่และตีพิมพ์ใน Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology อีกด้วย

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจสามารถร่วม ส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 สามารถสอบถามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgti.dga.or.th หรือ Email: dgti-con@dga.or.th

คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง