DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ พช.


24 June 2564
438

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และนายสุดเขต เชยกลิ่นยศ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะแสวงหาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันต้องมี โดยเฉพาะข้าราชการ ต้องมีการเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพี่น้องประชาชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในยุค Digital Disruption ซึ่งในส่วนของภาครัฐต้องตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

ในโครงการนี้ มีการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการพัฒนาเว็บ Application เบื้องต้น 2) หลักสูตรการนำเสนอด้วย Infographics 3) หลักสูตรการใช้เครื่องมือ Google Data Studio ในการวิเคราะห์ข้อมูล 4) หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลจากสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์ (Social Listening) 5) หลักสูตรที่การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Data Visualization (Tableau) โดยมุ่งหวังว่าบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนจะสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีทักษะในการรองรับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต่อไป

โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูล Social Listening จากสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์ โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นายสุดเขต เชยกลิ่นยศ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และนายเจมิกรณ์ สุขรมย์ รวมถึงหลักสูตรการใช้งาน Data Visualization โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Tableau โดย นายเฉลิมรัตน์ พรนา และนายกฤศพัฒ วิมลเจริญ วิทยากรจาก DGA

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจะเผยแพร่ไปสู่ผู้ที่สนใจในรูปแบบ e-learning โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 498 คน และได้พัฒนาศักยภาพข้าราชการในส่วนกลาง 5 หลักสูตร จำนวน 95 คน ทำให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดหวังว่าไม่เพียงแต่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ แต่ข้าราชการหน่วยงานอื่น รวมถึงพี่น้องประชาชน ได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ในการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ด้วยการนำข้อมูลส่วนต่างๆที่มีไปสู่ Bigdata ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งภาครัฐและพี่น้องประชาชน เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยปลุกกระแสการท่องเที่ยว Tour From Home ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการรรณรงค์ผ่านสื่อเทคโนโลยี ทำให้สังคมเข้าสู่ระบบใหม่ New Normal ยิ่งมีความจำเป็นที่ทำให้ทุกท่านต้องมีสมรรถนะในด้านของเทคโนโลยี สำหรับให้บริการมากขึ้น