นายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)


23 June 2564
396

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer: GCIO) รุ่นที่ 30 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ Government Chief Information Officer: GCIO รุ่นที่ 30 ในปีนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลมาโดยตลอด โดยมี สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. หรือ DGA ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนการยกระดับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกและผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite แล้วจำนวนกว่า 200,000 คน

ทั้งนี้ท่านอนุชา ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “แม้การอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลในระยะแรก เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวในทุกมิติ แต่ผมก็เชื่อมั่นว่า การที่ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญ และให้เวลามาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ด้วยตนเอง ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง จะช่วยให้ท่านได้ความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ไปต่อยอดหรือปรับใช้ในการทำงาน รวมถึง ร่วมสร้างแผนบูรณาการเพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน

ยิ่งในฐานะที่ทุกท่านเป็น “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” ด้วยแล้ว ท่านจึงมีบทบาทสำคัญในการ “ปรับองค์กรภาครัฐ” ให้ทันต่อความท้าทายดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์”

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมเล่าถึงที่มาของโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ GCIO ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ว่า หลักสูตร GCIO นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับกรอบแนวคิดด้านดิจิทัล (Digital Mindset) และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึง เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้มีผู้บริหารให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการคัดเลือก จำนวน 80 ท่าน จากทั้งหมด 131 ท่าน

การอบรมในหลักสูตร GCIO นี้ มีระยะเวลาในการจัดอบรมทั้งสิ้น 6 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 23 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันพุธ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในระยะแรก และจะมีการปรับเป็นการอบรมแบบ Onsite เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้น โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รวมถึง การศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชาติและระดับสากล โดยในพิธีเปิดช่วงบ่าย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “Digital Mindset for Digital Transformation” ต่อเนื่องด้วย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. บรรยายหัวข้อ “CIO Role in Digital Transformation”

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรมีจำนวนทั้งสิ้น 8 โมดูลการเรียนรู้ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร CIO และผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร CIO ของหน่วยงานในอนาคต อาทิ วิสัยทัศน์ นโยบายและกฎหมายด้านดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ การออกแบบกระบวนงานและบริการให้เป็นดิจิทัล การบริหารโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล  นอกจากนี้ ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ผู้บริหารทุกท่านจะต้องนำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนั้นเมื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐผ่านการอบรมโครงการนี้แล้ว จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับและโครงการที่นำเสนอเป็นไอเดียต่อยอดนำไปปรับใช้บริหารจัดการหน่วยงานและองค์กรได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม และสามารถสร้างสรรค์บริการได้ตรงความต้องการของประชาชนในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th