DGA ดำเนินการอบรมระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบแรก กับ 25 อปท. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันหน่วยงาน อปท. ไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2564


11 June 2564
888

สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมระดับ ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และพนักงานเทศบาล จากจำนวนทั้งหมด 25 อปท. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ทาง สพร. เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับบริการที่ดีและสะดวกรวดเร็วท่ามกลางสถาวะการณ์การระบาดโควิด-19 และตอบโจทย์การพัฒนาหน่วยงาน อปท. ไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” สอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

ทั้งนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการการจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานได้มีการพัฒนาและใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ภายในสำนักงาน ทำให้สามารถบริหารงานเทศบาลได้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน สพร. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมดังกล่าวที่จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และช่วยเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการที่จะเร่งการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปยังกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศต่อไป


โดยเมื่อหน่วยงาน อปท. ที่นำระบบดังกล่าวไปใช้งาน  สพร.จะทำการศึกษาความต้องการเพิ่มเติมของ อปท. จากข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานจริงเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ระบบ e-Office, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบรับชำระค่าธรรมเนียม, ระบบขออนุญาตก่อสร้าง, ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์, ระบบติดตามและแสดงสถานการณ์ขอใบอนุญาตต่างๆ , ระบบ e-Form และ e-Signature เป็นต้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้าระบบของหน่วยงานกลางและเป็นไปตามรูปแบบของการให้บริการที่จะเป็นมาตรฐานของรัฐบาลดิจิทัลของไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้