DGA ประกาศนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


16 April 2564
976
 
เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ขอประกาศมาตรการการทำงานจากบ้านหรือที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านยังสามารถติดต่อ สอบถาม หรือขอรับข้อมูลบริการต่างๆ ของ DGA ได้ดังนี้
 
งานรับส่งหนังสือ และงานสารบรรณ และอื่นๆ
 
เบอร์โทร ☎️ 02 612 6000
 
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
สารบรรณกลาง : saraban@dga.or.th
 
งานบริการต่าง ๆ ของ DGA
 
เบอร์โทร ☎️ 02 612 6060
 
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
DGA Contact Center : contact@dga.or.th
 
ทั้งนี้บริการต่างๆ ของ DGA ยังคงให้บริการตลอดเวลา เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกบริการของเราจะสามารถสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานรัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จลุล่วง
 

ติดตามและอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ที่