DGA จัดอบรมโครงการ Digital Transcript Workshop#2 ในรูปแบบ Online ให้กับ 18 มหาวิทยาลัย


14 May 2564
260
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมโครงการ Digital Transcript Workshop#2 ในรูปแบบ Online ให้กับ 18 มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการนำร่อง โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม สนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงร่วมพัฒนาระบบ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในด้านการดำเนินงาน เตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสาร Transcript เป็นรูปแบบดิจิทัล ให้สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารให้ดีขึ้น
 
โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Workshop ดังนี้
 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18. มหาวิทยาลัยรามคำแหง