DGA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2564


26 April 2564
137

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล