สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ให้บริการบทเรียนออนไลน์ให้กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


21 April 2564
179

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมงานแถลงข่าว “3 เดือน U2T ความสำเร็จและก้าวต่อไป” โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ โครงการ U2T ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000 อัตรา เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ผู้ร่วมโครงการฯ (นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป) ต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงทักษะด้าน Digital Literacy, English Competency, Financial Literacy และ Social Literacy

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ให้บริการบทเรียนออนไลน์ หรือ e-Learning ผ่านเว็บไซต์ tdga.dga.or.th โดยสามารถเข้าเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถรับใบประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบทเรียนต่าง ๆ ที่มีการให้บริการ ทางสถาบัน TDGA ได้จัดกลุ่มบทเรียนให้สอดคล้องตามหมวดหมู่ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการโดยปัจจุบันมีการให้บริการจำนวน 5 หมวด ได้แก่

  • Digital Literacy
  • Digital Governance, Standard, and Compliance
  • Digital Technology
  • Digital Transformation
  • Strategic and Project Management

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถเข้าเรียนได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยในการยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) หรือ สร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (Reskill) โดยสถาบัน TDGA ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยให้บัณฑิตจบใหม่ที่ทำงานในกลุ่ม Digitizing จำนวนประมาณ 5,000 คน เข้ามาเรียนบทเรียนภายใต้หมวด Digital Literacy จำนวน 3 บทเรียน ได้แก่ Digital literacy  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and using digital technology) และ การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะในด้านดังกล่าว

นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทางสถาบัน TDGA ได้นำเสนอบทเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการอีกประมาณ 60,000 คน เป็นผู้พิจารณาเลือกเรียนทักษะด้าน Digital Literacy โดยสถาบัน TDGA ได้เสนอแนะบทเรียนตามระดับการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละกลุ่ม พิจารณาตามระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหา เพื่อให้สามารถเรียนรู้ตามความถนัดของตนเองได้ต่อไป