DGA จัดกิจกรรมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563


2 April 2564
386

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ดีเด่น DGA ประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่านได้แก่

นายฐปนัท ขันทีท้าว นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 
กลุ่มงานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ ฝ่ายพัฒนาแอปพลิเคชันส์ 
 
ผลงาน  
 • จัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document

 • Infrastructure GDX

 • NDID Software Maintenance

 • DevOps ของฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์
 
 
นางสาวพิมพ์ลักษณ์  กลางวิชิต นักวิจัย  กลุ่มงานนวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
 
ผลงาน
 • สำรวจแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตที่สำคัญสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะ 3 ปี (ส่งแบบสอบถาม 382 หน่วยงาน)

 • จัดทำหนังสืออนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย
นางอังคณา ทิพย์พงษ์จิตรา นักเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มงานส่งมอบโครงการพิเศษ ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ 
 
ผลงาน
 • โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ กกต.

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ SOLUTION ปรับแก้ไขขอบเขตงาน

 • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ SOLUTION ตามความต้องการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
นางสาวพัชรี เทพนุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว 
ส่วนที่ปรึกษาธุรกิจดิจิทัล ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ 
 
ผลงาน
 • สนับสนุนงานที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอบริการ

 • จัดทำและดูแลเอกสารหนังสือออก ประสานงานกับงานสารบรรณ

 • ประสานกับหน่วยงานที่ร้องขอบริการกับ สพร.

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณชาว DGA ที่พร้อมผนึกกำลังเดินหน้าไปกับองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ ‘นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล’ ร่วมกัน