DGA มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ASIA HPC Leadership Awards 2021


17 March 2564
193

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) DGA

ที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ASIA HPC Leadership Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่นักวิจัยที่เป็นผู้นำของวงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการคำนวณสมรรถนะสูง (High Performance Computing) หรือเทคโนโลยีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ซึ่งได้ประกาศ ในงานประชุมวิชาการ Supercomputing Asia ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)